fbpx
Astrologie & Sterrenbeelden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Avaressa
Dahliastraat 7
4651 KP Steenbergen
KvK. 6594.99.51
BTW. NL001736861B68

Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden door de Koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

2. Prijzen en aanbiedingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure. De datum van creditering van de bankrekening van avaressa.nl geldt als datum van betaling. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is avaressa.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Alle aanbiedingen van avaressa.nl zijn vrijblijvend en avaressa.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen de zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door avaressa.nl.

3. Aanvaarding van de bestelling

Avaressa.nl is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door avaressa.nl bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart.

Avaressa.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven te allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

4. Levering

De door avaressa.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijving van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De verantwoordelijkheid voor fout doorgegeven leveringsadressen ligt volledig bij de Koper en kunnen extra kosten veroorzaken.

Bij niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk gericht te worden aan Avaressa via [email protected]

– In geval van klacht wegens niet-overeenstemmende levering, binnen de veertien (14) dagen na bestelling.

– In geval van verborgen gebreken, veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek. In deze schriftelijke communicatie dient u de schade te omschrijven en aan te tonen via een foto.

6. Waarborg

De waarborg van Avaressa beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg m.b.t. consumentenkoop, allebei voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Avaressa staat alleen in voor schade die het gevolg is van een grove fout of opzet. Avaressa is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, mogelijks geleden door de Koper. Schade veroorzaakt door transport dient te worden vereffend bij de desbetreffende transportfirma.

7. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven (7) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. In geval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Avaressa, Dahliastraat 7, 4651 KP Steenbergen te Nederland, inclusief vermelding van het ordernummer.

8. Overmacht

Avaressa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van zijn engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van Avaressa , afspelen. Inbegrepen daarin zijn: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, energie of transport of vertragingen in transport, die Avaressa en/of leveranciers van Avaressa raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan onder geen enkel beding worden beschouwd als een verzaking van Avaressa om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

9. Persoonsgegevens

Het plaatsen van een bestelling op de site van avaressa.nl betekent dat de Koper officieel instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zijnde o.a.: beheer van het klantenbestand, bestellingen, facturen en leveringen en de opvolging van het financieel solvabel zijn. De verwerking van persoonsgegevens voor promoties, gepersonaliseerde reclame en/of andere marketing gerelateerde doelen zal enkel gebeuren indien de Koper zijn uitdrukkelijk akkoord geeft tijdens het afhandelen van het bestellingsproces.

Avaressa zal de persoonsgegevens niet overhandigen aan derden. De Koper behoudt te allen tijde het inzage- en verbeteringsrecht van zijn persoonsgegevens.

De Koper heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. Voor meer informatie kan de Koper contact opnemen met de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

10. Bewijs

Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken Partijen het elektronisch bewijs.

11. Diversen

Indien een artikel in deze algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, dan geldt deze nietigheid geenszins voor de overige artikelen.

Avaressa is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.

12. Toepasselijk recht

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.